Nieuws

Elke werkgever in België (behoudens enkele wettelijke uitzonderingen) moet beschikken over een arbeidsreglement.

Opmaak en wijziging

Wanneer de werkgever een arbeidsreglement opmaakt of een bestaand arbeidsreglement wijzigt, moet hij hier een afschrift van bezorgen aan de Inspectie Sociale Wetten. 
Dit moet binnen 8 dagen na de inwerkingtreding van het arbeidsreglement of de wijziging gebeuren. 
 
Elektronisch afschrift
De FOD WASO maakte nu bekend dat deze formaliteit voortaan elektronisch kan gebeuren, via www.arbeidsreglement.belgie.be
 
Na de identificatie van de werkgever (via eID of Itsme) kan hij het arbeidsreglement of de wijziging ervan elektronisch opladen.
 
De werkgever zal via deze weg veel sneller een ontvangstbewijs ontvangen met de vermelding dat aan deze formele verplichting is voldaan, dan via de schriftelijke procedure.
 
Verzoeningsprocedure
Als er in de procedure tot opmaak of wijziging van het arbeidsreglement nood is aan een verzoeningsprocedure bij de Arbeidsinspectie, kan deze ook via dezelfde website opgestart worden.
 
Schriftelijk
De werkgever kan nog steeds schriftelijk het afschrift van het nieuwe arbeidsreglement of de wijziging ervan, bezorgen aan de Inspectie Sociale Wetten.
 
Let op!
Deze nieuwe online toepassing staat los van de procedure tot opmaak of wijziging van het arbeidsreglement in de onderneming zelf. Alle verplichtingen die hiermee gepaard gaan, zoals het opmerkingenregister, de bekendmaking aan de werknemers en de bewaarplicht op elke plaats van tewerkstelling, blijven onveranderd van toepassing.
 
 
Gevolgen voor de werkgever
De werkgever heeft voortaan de keuze om het afschrift van het nieuwe of gewijzigde arbeidsreglement, elektronisch of schriftelijk over te maken aan de Inspectie Sociale Wetten.
 
Wat betekent dit voor de publieke sector?
Deze regeling is ook van toepassing op werkgevers uit publieke sector.