Nieuws

Elke werkgever in België (behoudens enkele wettelijke uitzonderingen) moet beschikken over een arbeidsreglement.

De Kamer keurde een bijkomende outplacementregeling bij einde van de arbeidsovereenkomst, wegens medische overmacht, goed. De regeling vloeit voort uit de arbeidsdeal die de regering vorige zomer sloot. We bespraken ze al eerder in onze nieuwsbrief. Ter herinnering vindt u hier opnieuw de volledige bespreking.

De regering keurde op 2 april in de ministerraad een loonnorm voor de periode 2019 - 2020 goed. Zoals verwacht, komt er een maximale gemiddelde loonkoststijging van 1,1%, bovenop indexeringen en baremieke verhogingen.

Nieuwe maatregel over het mogelijke opleidingsbudget bij een verbrekingsvergoeding. De Kamer heeft ondertussen deze maatregel zonder inhoudelijke wijzigingen goedgekeurd.

Kort samengevat: 
 
Van opzeggingsvergoeding naar opleidingsbudget
Tegen 2022 zullen werknemers, ontslagen met een opzeggings- of verbrekingsvergoeding, een deel hiervan (maximum 1/3) kunnen besteden aan opleiding. Hiermee kunnen ze hun inzetbaarheid op de arbeidsmarkt verhogen.
 
Sociaal en fiscaal gunstig  
Het deel van de opzeggingsvergoeding dat de werknemer als opleidingsbudget gebruikt, zal een sociaal en fiscaal gunstregime krijgen.
 
Wanneer aan enkele voorwaarden voldaan is, zal het opleidingsbudget vrijgesteld zijn van normale sociale bijdragen en belastingen. De werkgever is enkel een bijzondere solidariteitsbijdrage voor de sociale zekerheid verschuldigd.
 
Inwerkingtreding
 
De maatregel geldt voor werknemers ontslagen met een opzeggingsvergoeding vanaf 1 januari 2022. Een koninklijk besluit kan deze datum vervroegen.
 
Opgelet!
Deze maatregel is goedgekeurd in de Kamer, maar is nog niet gepubliceerd in het Staatsblad. Dat zal vermoedelijk de komende weken gebeuren. De bespreking geldt dus onder voorbehoud van publicatie in het Belgisch Staatsblad.
 
Bron: Wetsvoorstel betreffende de sociale bepalingen van de jobsdeal, De Kamer, doc 54, nr. 3464.